ලේසියෙන්ම හොයාගන්න මෙතනින්

Loading...

NetBeans වලින් Java Application එකක් සඳහා Main Window එක හදමු

මේ තියෙන්නේ මගේ Transport Officer සඳහා Design කල Window එකයි. සහ එහි codings ...

public class Home_TO extends javax.swing.JFrame {
    String name;
    public Home_TO() {
        initComponents();
        this.setLocationRelativeTo(null);
        showAllAvailable();
        showVehicles();
        showTravelGuides();
        showTransportOfficers();
    }

    public Home_TO(String fullName) {
        initComponents();
        this.setLocationRelativeTo(null);
        labelWelcome.setText(labelWelcome.getText()+fullName);
        showAllAvailable();
        showVehicles();
        showTravelGuides();
        showTransportOfficers();
        name=fullName;
    }
   
    final void showAllAvailable(){
        try{
            ResultSet result = DB_Access.getData("select vehicle, travel_guide, from_date, to_date from Reserve");
            DefaultTableModel defaultTableModel = (DefaultTableModel) tableRequests.getModel();
            int row = defaultTableModel.getRowCount();
            for(int i=0; i<row; i++){
                defaultTableModel.removeRow(0);
            }
            while(result.next()){
                Object object[]={result.getString(1),result.getString(2),result.getString(3),result.getString(4)};
                defaultTableModel.addRow(object);
            }
        }catch (Exception e){
            JOptionPane.showMessageDialog(this,"Error");
        }
    }
   
    final void showVehicles(){
        try{
            ResultSet result = DB_Access.getData("select * from vehicle");
            DefaultTableModel defaultTableModel = (DefaultTableModel) tableVehicles.getModel();
            int row = defaultTableModel.getRowCount();
            for(int i=0; i<row; i++){
                defaultTableModel.removeRow(0);
            }
            while(result.next()){
                Object object[]={result.getString(1),result.getString(2),result.getString(3),result.getString(4)};
                defaultTableModel.addRow(object);
            }
        }catch (Exception e){
            JOptionPane.showMessageDialog(this,"Error");
        }
    }
   
    final void showTravelGuides(){
        try{
            ResultSet result = DB_Access.getData("select * from TravelGuide");
            DefaultTableModel defaultTableModel = (DefaultTableModel) tableTravelGuides.getModel();
            int row = defaultTableModel.getRowCount();
            for(int i=0; i<row; i++){
                defaultTableModel.removeRow(0);
            }
            while(result.next()){
                Object object[]={result.getString(1),result.getString(3),result.getString(4),result.getString(5)};
                defaultTableModel.addRow(object);
            }
        }catch (Exception e){
            JOptionPane.showMessageDialog(this,"Error");
        }
    }
   
    final void showTransportOfficers(){
        try{
            ResultSet result = DB_Access.getData("select * from TransportOfficer");
            DefaultTableModel defaultTableModel = (DefaultTableModel) tableTransportOfficers.getModel();
            int row = defaultTableModel.getRowCount();
            for(int i=0; i<row; i++){
                defaultTableModel.removeRow(0);
            }
            while(result.next()){
                Object object[]={result.getString(1),result.getString(3),result.getString(4),result.getString(5)};
                defaultTableModel.addRow(object);
            }
        }catch (Exception e){
            JOptionPane.showMessageDialog(this,"Error");
        }
    }
   
    boolean isNumber(String check){
        char [] x = check.toCharArray();
        char y;
        for(int i=0;i<x.length;i++){
            y = x[i];
            if(!Character.isDigit(y)){
                return false;
            }
        }
        return true;
    }
   
    void updateVehicle(){
        String vehicle = (String) tableVehicles.getValueAt(tableVehicles.getSelectedRow(),0);
        String driver = (String) tableVehicles.getValueAt(tableVehicles.getSelectedRow(),1);
        String noOfSeats = (String) tableVehicles.getValueAt(tableVehicles.getSelectedRow(),3);
        if(isNumber(noOfSeats)){
            try{
                DB_Access.setData("update vehicle set driver='"+driver+"', no_of_seats='"+noOfSeats+"' where reg_no='"+vehicle+"'");
                JOptionPane.showMessageDialog(this,"Update Vehicle Succeeded","Update Vehilce",0);
            }catch(Exception e){
                JOptionPane.showMessageDialog(this,"Invalid Data Input. Check and Try Again","Error on Updating Vehicle",1);
            }
        }else{
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Invalid Data Input. Numeric Value Required","Invalid Data",0);
        }
    }
   
    void updateTransportOfficer(){
        String username = (String) tableTransportOfficers.getValueAt(tableTransportOfficers.getSelectedRow(),0);
        String salary = (String) tableTransportOfficers.getValueAt(tableTransportOfficers.getSelectedRow(),2);
        if(isNumber(salary)){
            try{
                DB_Access.setData("update TransportOfficer set salary='"+salary+"' where username='"+username+"'");
                JOptionPane.showMessageDialog(this,"Update Transport Officer Succeeded","Update Transport Officer",1);
            }catch(Exception e){
                JOptionPane.showMessageDialog(this,"Invalid Data Input. Check and Try Again","Error on Updating Transport Officer",0);
            }
        }else{
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Invalid Data Input. Numeric Value Required","Invalid Data",0);
        }
       
    }
   
    void updateTravelGuide(){
        String username = (String) tableTravelGuides.getValueAt(tableTravelGuides.getSelectedRow(),0);
        String address = (String) tableTravelGuides.getValueAt(tableTravelGuides.getSelectedRow(),2);
        String contract_end_date = (String) tableTravelGuides.getValueAt(tableTravelGuides.getSelectedRow(),3);
        try{
            DB_Access.setData("update TravelGuide set address='"+address+"', contract_end_date='"+contract_end_date+"' where username='"+username+"'");
            JOptionPane.showMessageDialog(this,"Update Travel Guide Succeeded","Update Travel Guide",1);
        }catch(Exception e){
            JOptionPane.showMessageDialog(this,"Invalid Data Input. Check and Try Again","Error on Updating Travel Guide",0);
        }
    }

private void buttonApproveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                             
        DateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
        Date date = new Date();
        String today = dateFormat.format(date);
        String vehicle = (String) tableRequests.getValueAt(tableRequests.getSelectedRow(),0);
        String travel_guide = (String) tableRequests.getValueAt(tableRequests.getSelectedRow(),1);
        String from_date = (String) tableRequests.getValueAt(tableRequests.getSelectedRow(),2);
        String to_date = (String) tableRequests.getValueAt(tableRequests.getSelectedRow(),3);
        try{
            DB_Access.setData("update Reserve set approved_officer='"+name+"', approved_date_time='"+today+"' where vehicle='"+vehicle+"' and travel_guide='"+travel_guide+"' and from_date='"+from_date+"' and to_date='"+to_date+"'" );
            JOptionPane.showMessageDialog(this,"Approve Reservation Details Succeeded","Reservation Update",1);
        }catch(Exception e){
            JOptionPane.showMessageDialog(this,"Invalid Data Input. Check and Try Again","Error on Approving",0);
        }
   
    }                                            

    private void buttonRejectActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
        String vehicle = (String) tableRequests.getValueAt(tableRequests.getSelectedRow(),0);
        String travel_guide = (String) tableRequests.getValueAt(tableRequests.getSelectedRow(),1);
        String from_date = (String) tableRequests.getValueAt(tableRequests.getSelectedRow(),2);
        String to_date = (String) tableRequests.getValueAt(tableRequests.getSelectedRow(),3);
        try{
            DB_Access.setData("update Reserve set approved_officer='"+"rejected"+"' where vehicle='"+vehicle+"' and travel_guide='"+travel_guide+"' and from_date='"+from_date+"' and to_date='"+to_date+"'" );
            JOptionPane.showMessageDialog(this,"Reject Reservation Succeeded","Reservation Update",1);
        }catch(Exception e){
            JOptionPane.showMessageDialog(this,"Invalid Data Input. Check and Try Again","Error on Rejecting",0);
        }
    }                                           

    private void tabStateChanged(javax.swing.event.ChangeEvent evt) {                                
        showTransportOfficers();
        showVehicles();
        showTravelGuides();
    }                               

    private void buttonInsertActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
         Vehicle vehicle = new Vehicle(name);
        vehicle.setVisible(true);
    }                                           

    private void buttonGuideActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           
        Travel_Guide tg = new Travel_Guide(name);
        tg.setVisible(true);
    }                                          

    private void buttonOfficerActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                             
        Transport_Officers to = new Transport_Officers(name);
        to.setVisible(true);
    }                                            

    private void buttonUpdateActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
        int selectedTab = tab.getSelectedIndex();
        if(selectedTab==0){
            updateVehicle();
        }else if(selectedTab==1){
            updateTransportOfficer();
        }else if(selectedTab==2){
            updateTravelGuide();
        }else{
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Please Select a data row");
        }
    }                                           

    private void buttonDeleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
        int selectedTab = tab.getSelectedIndex();
        String selected = null;
        if(selectedTab==0){
            try{
                selected = (String) tableVehicles.getValueAt(tableVehicles.getSelectedRow(),0);
                DB_Access.setData("delete from vehicle where reg_no='"+selected+"'" );
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Successfully Deleted");
                showVehicles();
            }catch (Exception e){
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Delete Failed");
            }
        }else if(selectedTab==1){
            try{
                selected = (String) tableTransportOfficers.getValueAt(tableTransportOfficers.getSelectedRow(),0);
                DB_Access.setData("delete from TransportOfficer where username='"+selected+"'" );
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Successfully Deleted");
                showTransportOfficers();
            }catch (Exception e){
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Delete Failed");
            }
        }else if(selectedTab==2){
            try{
                selected = (String) tableTravelGuides.getValueAt(tableTravelGuides.getSelectedRow(),0);
                DB_Access.setData("delete from TravelGuide where username='"+selected+"'" );
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Successfully Deleted");
                showTravelGuides();
            }catch (Exception e){
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Delete Failed");
            }
        }else{
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Please Select a data row");
        }
    }                                           

    private void tableVehiclesFocusGained(java.awt.event.FocusEvent evt) {                                         
        buttonUpdate.setEnabled(true);
        buttonDelete.setEnabled(true);
    }                                        

    private void tableTransportOfficersFocusGained(java.awt.event.FocusEvent evt) {                                                  
       buttonUpdate.setEnabled(true);
        buttonDelete.setEnabled(true);
    }                                                 

    private void tableTravelGuidesFocusGained(java.awt.event.FocusEvent evt) {                                             
        buttonUpdate.setEnabled(true);
        buttonDelete.setEnabled(true);
    }                                            

    private void buttonGenerateActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                              
        Generate_Report generate = new Generate_Report(name);
        generate.setVisible(true);
       
    }                                             

    private void tabMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                
        showVehicles();
        showTransportOfficers();
        showTravelGuides();
    }